Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο

espa

Η πράξη περιλαμβάνει 4 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 473.080,72 € και αφορούν στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

Υποέργο 1 : «Κατασκευή πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο» (φορέας υλοποίησης : Δήμος Δοξάτου) , προϋπολογισμού: 334.076,66 € (με ΦΠΑ)

Πρόκειται για κατασκευή ενός ισόγειου κτιρίου χωρίς υπόγειο, συνολικού εμβαδού 267,81μ².

Υποέργο 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού, Οικιακού και

Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας, εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (φορέας υλοποίησης: 4η ΥΠΕ Μ-Θ) προϋπολογισμού: 90.244,62 € (με ΦΠΑ)

Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου

Δοξάτου Δράμας, εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (φορέας υλοποίησης: 4η ΥΠΕ Μ-Θ) Προϋπολογισμού: 31.399,44 € (με ΦΠΑ)

Υποέργο 4: Προμήθεια Βιοχημικού Αναλυτή και Αναλυτή Ηλεκτρολυτών (φορέας υλοποίησης: 4η ΥΠΕ Μ-Θ) Προϋπολογισμού: 17.360,00€ (με ΦΠΑ)

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

Εμπίπτει στο Θεματικό στόχο για την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης (κωδ. 9a) και στον Ειδικό στόχο (κωδ. 18) για την αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας